чулуулаг боловсруулах эрх бүхий ил уурхайн түрээсийн бүртгэл