дүүргэгч угаалгад ашигладаг олборлох тоног төхөөрөмж