idnr хэлэхдээ энэ нь хүдрийн уурхайн зөвшөөрлийн үйл явцыг шинэчлэх явдал юм