nfc чамбиши уурхай зүүн өмнөд хүдрийн биет төслийн талбай